1.5.05

നീ വരു കാവ്യ ദേവതേ

നീ വരു കാവ്യ ദേവതേ
നീലയാമിനീ തീരഭൂമിയില്‍
നീറുമെന്‍ ജീവനില്‍ കുളീരുമായി നീ
വരൂ.. വരൂ.. വരൂ..

No comments: