6.4.09

കളഭം തരാം...

ആ.. ആ.. ആ...
കളഭം തരാം.. ഭഗവാനെന്‍ മനസ്സും തരാം
കളഭം തരാം.. ഭഗവാനെന്‍ മനസ്സും തരാം
കളഭം തരാം.. ഭഗവാനെന്‍ മനസ്സും തരാം
മഴപ്പക്ഷി പാടും പാട്ടിന്‍ മയില്‍പ്പീലി നിന്നെ ചാര്‍ത്താം
ഉറങ്ങാതെ നിന്നോടെന്നും ചേര്‍ന്നിരിക്കാം

കളഭം തരാം.. ഭഗവാനെന്‍ മനസ്സും തരാം

പകല്‍ വെയില്‍ ചായും നേരം
പരല്‍ കണ്ണു നട്ടെന്‍ മുന്നില്‍
പടിപ്പുര കോണില്‍ കാത്തിരിക്കും (പകല്‍ വെയില്‍ )

മണി ചുണ്ടിലുണ്ണീ നീ നിന്‍
മുളം തണ്ടു ചേര്‍ക്കും പോലെ (മണി ചുണ്ടിലുണ്ണീ..)
പിണങ്ങാതെ നിന്നോടെന്നും ചേര്‍ന്നിരിക്കാം
കളഭം തരാം.. ഭഗവാനെന്‍ മനസ്സും തരാം

നിലാക്കുളില്‍ വീഴും രാവില്‍
കടഞ്ഞു നീ പൈമ്പാലിനായ്
കുറുമ്പുമായ് എന്നും വന്നു നില്‍ക്കെ

ചുരത്താവു ഞാനെന്‍ മൌനം
തുളമ്പുന്ന പൂന്തേന്‍ കിണ്ണം (ചുരത്താവു..)
നിഴല്‍ പോലെ നിന്നോടെന്നും ചേര്‍ന്നിരിക്കാം.
കളഭം തരാം.. ഭഗവാനെന്‍ മനസ്സും തരാം
കളഭം തരാം.. ഭഗവാനെന്‍ മനസ്സും തരാം
മഴപ്പക്ഷി പാടും പാട്ടിന്‍ മയില്‍പ്പീലി നിന്നെ ചാര്‍ത്താം
ഉറങ്ങാതെ നിന്നോടെന്നും ചേര്‍ന്നിരിക്കാം..
കളഭം തരാം.. ഭഗവാനെന്‍ മനസ്സും തരാം

പാട്ട് കേള്‍ക്കൂബിജുരാരായണന്‍; ചിത്ര

No comments: