6.4.09

ഘനശ്യാമ സന്ധ്യാ ഹൃദയം...

ഘനശ്യാമ സന്ധ്യാ ഹൃദയം
നിറയെ.. മുഴങ്ങീ..
മഴവില്ലിന്‍ മാണിക്ക്യ വീണാ
ഘനശ്യാമ സന്ധ്യാ ഹൃദയം (ഘനശ്യാമ സന്ധ്യാ ഹൃദയം..)

നീരാഞ്ജന സമരുചിരം
നിരവദ്യമീ നടന വിലാസം
പകലുമിരവും പകരും
പദചലനയയ മേളം
ആ... ആ.. (ഘനശ്യാമ സന്ധ്യാ ഹൃദയം..)

വസന്തങ്ങളീ വഴിയേ വന്നു
വനജ്യോത്സന കൈക്കുമ്പിള്‍ നീട്ടി (വസന്തങ്ങളീ )
രാസകേളി രമണീയം
മകരന്ത ബിന്ദുവില്‍ മയങ്ങീ (ഘനശ്യാമ സന്ധ്യാ ഹൃദയം..)

അഗാധ നീലിമകളില്‍..‍
വിദൂര തീരങ്ങളില്‍..
പ്രണവമുണരും സീമകളില്‍
ധ്വനിതരള ലയ മേളം
ആ.... ആ... (ഘനശ്യാമ സന്ധ്യാ ഹൃദയം..)

ഇളം തെന്നല്‍ ചിന്തുകളും പാടി
കണിക്കൊന്ന പൂക്കൊമ്പിലാടി (ഇളം തെന്നല്‍.. )
പൂനിലാവും വനനിഴലും
പുണരുന്ന മര്‍മ്മരം ഉണര്‍ന്നൂ‍ (ഘനശ്യാമ സന്ധ്യാ ഹൃദയം..)

പാട്ട് കേള്‍ക്കൂ


No comments: