3.4.09

ഒരുവട്ടം കൂടിയെന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍

ഒരു വട്ടം കൂടിയെന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍ മേവുന്ന
തിരുമുറ്റത്തെത്തുവാന്‍ മോഹം..

ഒരു വട്ടം കൂടിയെന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍ മേവുന്ന
തിരുമുറ്റത്തെത്തുവാന്‍ മോഹം..
തിരുമുറ്റത്തൊരു കോണില്‍ നില്‍ക്കുന്നൊരാ നെല്ലി
മരമൊന്നുലുത്തുവാന്‍ മോഹം..(മരമൊന്നു..)

അടരുന്ന കായ്മണികള്‍ പൊഴിയുമ്പോള്‍ ചെന്നെടുത്ത്
അതീലൊന്നു തിന്നുവാന്‍ മോഹം
സുഖമെഴും കയ്പ്പും പുളിപ്പും മധുരവും
നുകരുവാനിപ്പോഴും മോഹം..

തൊടിയിലെ കിണര്‍വെള്ളം കോരിക്കുടി-
ച്ചെന്തു മധുരമെന്നോതുവാന്‍ മോഹം
എന്തു മധുരമെന്നോതുവാന്‍ മോഹം
(ഒരു വട്ടം കൂടിയാ..)

ഒരു വട്ടം കൂടിയാ പുഴയുടെ തീരത്ത്
വെറുതെയിരിക്കുവാന്‍ മോഹം
വെറുതെയിരുന്നൊരു കുയിലെന്റെ പാട്ടുകേ-
ട്ടെതിര്‍ പാട്ടു പാടുവാന്‍ മോഹം
എതിര്‍പാട്ടു പാടുവാന്‍ മോഹം..

അതുകേള്‍ക്കെയുച്ചത്തില്‍ കൂകും കിയിലിന്റെ
ശ്രുതി പിന്‍ തുടരുവാന്‍ മോഹം
ഒടുവില്‍ പിണങ്ങി പറന്നു പോം പക്ഷിയോട്
അരുതേ.. എന്നോതുവാന്‍ മോഹം

വെറുതെയീ മോഹങ്ങള്‍ എന്നറിയുമ്പോഴും
വെറുതെ മോഹിക്കുവാന്‍ മോഹം..


പാട്ട് കേള്‍ക്കൂ

3 comments:

ജാതന്‍ said...

വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു....

rajeev. chn said...

ഓർമ്മകൾ

rajeev. chn said...

ഓർമ്മകൾ