14.9.09

സ്വരരാഗരൂപിണീ..

സ്വരരാഗ രൂപിണീ സരസ്വതീ
സ്വർണ്ണസിംഹാസനമെവിടെ (സ്വരരാഗരൂപിണീ..)

പുഷ്പിതവന ഹൃദയങ്ങളിലൂടെ
സ്വപ്ന ഹംസരഥമേറി (പുഷ്പിത..)
കലയുടെ ഹിമവാഹിനികൾ നിന്നെ
കാണാനലയുകയല്ലോ..
കാണാനലയുകയല്ലോ (സ്വരരാഗരൂപിണീ..)

നിത്യവസന്തം നർത്തനമാടും
നിൻ തിരു സന്നിഥിയിൽ
വിശ്വസൌന്ദര്യം വീണമീട്ടുമീ..
വിൾക്കുമാടപ്പടവിൽ.. (നിത്യവസന്തം..)
ആത്മഗീതാഞ്ജലിയുമായ് നിൽക്കുമൊരു
അന്ധഗായകനല്ലോ ഞാൻ
അന്ധഗായകനല്ലോ ഞാൻ..(സ്വരരാഗരൂപിണീ..)

No comments: