21.11.09

പാദരേണു തേടിയണഞ്ഞു...


പാദരേണു തേടിയണഞ്ഞു..
ദേവ.. പാദരേണു തേടിയണഞ്ഞു..
മുരളിവിലോലദയാലോ
മുരളിവിലോദയാലോ.. നിന്റെ
പാദരേണു തേടിയണഞ്ഞു...
പാദരേണു തേടിയണഞ്ഞു നിന്റെ
ആ..
ആ..ആ..
പാദരേണു തേടിയണഞ്ഞു..

സൌപർണ്ണസോപനത്തിൽ..
എന്റെ ഗാന നൃത്താഞ്ജലി
എന്റെയശ്രു പുഷ്പങ്ങളാൽ..
നിറമാല ചാർത്തുന്നു ഞാൻ (സൌപർണ്ണ..)
കരുണാശുഭാംശുവലല്ലേ..
സാമഗാന വീചിതഴുകും
ദേവ പാദരേണുതേടിയലഞ്ഞു..

കായാമ്പൂ വർണ്ണാ നിന്റെ
കാൽത്തളിരിൽ വീഴുന്നു ഞാൻ
എന്നുടലും എന്നാത്മാവും
നൃത്തമാടി വീഴുന്നിതാ.. (കായാമ്പൂ..)
തഴുകിത്തലോടുകില്ലേ..?

പാദതാരിലെന്നെയണയ്ക്കൂ
ദേവപാദരേണുതേടിയണഞ്ഞൂ..
മുരളിവിലോദയാലോ..
മുരളിവിലോലദയാലോ.. നിന്റെ
പാദരേണു തേടിയണഞ്ഞു...ദേവ
പാദരേണുതേടിയണഞ്ഞൂ...
ദ.. നി.. ദ.. സ..
.....
.....
(പാദരേണു തേടിയണഞ്ഞു...)

No comments: