19.11.09

തേടി തേടി ഞാനൽഞ്ഞു...

ആ..
ആ..
തേടി തേടി ഞാനലഞ്ഞു..
പാടി പാടി ഞാൻ തിരഞ്ഞൂ..
ഞാൻ പാടിയ സ്വരമാകെ,
ചൂടാത്ത പൂവുകളായ്,
ഹൃദയം തേടുമാശകളായ് (തേടി തേടി ഞാനലഞ്ഞു...)

എവിടേ.. നീ എവിടേ?
നിന്റെ മനസ്സാം നിത്യമലർക്കാവെവിടേ..? (എവിടെ..)
എൻ നാദം കേട്ടാലുണരും നിൻ രാഗകിളിയെവിടെ..?
എൻ സ്വരത്തിലലിയാൻ കേഴും
നിൻ ശ്രുതിതൻ തുടിയെവിടെ..?
എവിടെ..?
നിൻ ശ്രുതിതൻ തുടിയെവിടെ..?
എവിടെ..? എവിടെ..? എവിടെ..? (തേടിത്തേടി..)

ഏതോ.. വിളികേൾക്കാൻ മടിയായേതോ..
കളിയരങ്ങിലാടുകയോ..? (ഏതോ..)
ഓടിവരാനാകാതേതോ
വാടിയിൽ നീ പാടുകയോ..?
എന്നുമെന്നും നിന്നെ തിരയും
എന്റെ വേണു തളരുകയോ..?
തളരുകയോ..?
എന്റെ വേണു തകരുകയോ..?
തളരുകയോ..?, തളരുകയോ..?, തളരുകയോ..? (തേടിത്തേടി..)

പാട്ട് ഇവിടെ കേൾക്കാം...

No comments: