1.5.05

വീണ പൂവേ

വീണ പൂവേ
കുമാരനാശാന്റെ വീണ പൂവേ
വിശ്വദര്‍ശ്ശന ചക്രവാളത്തിലെ
നക്ഷത്രമല്ലേ നീ ഒരു ശുക്ര
നക്ഷത്രമല്ലേ നീ...വീണ പൂവേ...

No comments: