1.5.05

പ്രാണസഖി ഞാന്‍..

പ്രാണസഖി ഞാന്‍ വെറുമൊരു
പാമരനാം പാട്ടുകാരന്‍
ഗാനലോല വീഥികളില്‍
വേണുവൂതുമാട്ടിടയന്‍ (പ്രാണസഖി.. )

എങ്കിലുമെന്നോമലാള്‍ക്കു
താമസിക്കാനെന്‍ കരളില്‍, (എങ്കിലു.. )
തങ്കക്കിനാക്കള്‍ കൊണ്ടൊരു
താജ് മഹാള്‍ ഞാനുയര്‍ത്താം

മായാത്ത മധുരഗാന
മാലിനിയുടെ കല്‍പ്പടവില്‍.. (മായാത്ത.. )
കാണാത്ത പൂങ്കുടിലില്‍
കണ്മണിയെ കൊണ്ടുപോകാം (കാണാത്ത.. )
(പ്രാണസഖി.. )

പൊന്തിവരും സങ്കല്‍പ്പത്തിന്‍
പൊന്നശോക മലര്‍വനിയില്‍ (പൊന്തിവരും...)
ചന്തമെഴും ചന്ദ്രികതന്‍
ചന്ദന മണി മന്ദിരത്തില്‍

സുന്ദര വസന്തരാവിന്‍
ഇന്ദ്രനീല മണ്ഡപത്തില്‍ (സുന്ദര.. )
എന്നുമെന്നും താമസിക്കാന്‍
എന്റെ കൂടെ പോരുമോ നീ (എന്നുമെന്നും.. )

(പ്രാണസഖി ഞാന്‍ വെറുമൊരു...)
പാട്ട് കേള്‍ക്കൂ

No comments: