8.4.09

വാര്‍മുകിലേ...

വാര്‍മുകിലേ.. വാനില്‍ നീ
വന്നുനിന്നാല്‍ ഓര്‍മ്മകളില്‍
ശ്യാമവര്‍ണ്ണന്‍..(വാര്‍മുകിലേ..)
കളിയാടിനില്‍ക്കും കദനം നിറയും
യമുനാ നദിയായ് മിഴിനീര്‍ വഴിയും.. (വാര്‍മുകിലേ..)

പണ്ടുനിന്നെ കണ്ട നാളില്‍..
പീലി നീര്‍ത്തീ മാനസം (പണ്ടു..)
മന്ദഹാസം ചന്ദനമായീ
മന്ദഹാസം ചന്ദനമായീ
ഹൃദയരമണാ..
ഇന്നെന്റെ വനിയില്‍ കൊഴിഞ്ഞു പുഷ്പങ്ങള്‍
ജീവന്റെ താളങ്ങള്‍ (വാര്‍മുകിലേ..)

അന്നു നീയെന്‍ മുന്നില്‍ വന്നൂ..
പൂവണിഞ്ഞൂ ജീവിതം
തേന്‍ കിനാക്കള്‍ നന്ദനമായീ
തേന്‍ കിനാക്കള്‍ നന്ദനമായീ
നളിന നയനാ..
പ്രണയ വിരഹം നിറഞ്ഞ
വാടിയില്‍ പോരുമോ നീ വീണ്ടും

പാട്ട് കേള്‍ക്കൂ

ചിത്ര
ചിത്രം: മഴ

No comments: