5.5.09

കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി..

കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി.. കറുത്ത മണവാട്ടി

കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി.. കറുത്ത മണവാട്ടി..
കൂടെവിടെ.. കൂടെവിടെ.. (കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി..)
കൂട്ടിന്നിണയല്ലെ.. കൊഞ്ചും മൊഴിയല്ലെ..
കൂടെവരൂ.. കൂടെവരൂ..

വെള്ളാരം കുന്നിറങ്ങി വന്നാട്ടെ, നിന്റെ
പുല്ലാം കുഴലെനിക്കു തന്നാട്ടെ (വെല്ലാരം..)
കാട്ടാറിന്‍ കടാവത്തെ കണ്ണാടിക്കടവത്തെ
കളിവഞ്ചിപ്പാട്ടു പാടിനടന്നാട്ടെ..(കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി..)

പുത്തന്‍ പുടവ ഞൊറിഞ്ഞുടുത്താട്ടെ..
കാതില്‍ മുക്കുത്തിക്കമ്മലെടുത്തണിഞ്ഞാട്ടെ.. (പുത്തന്‍..)
കള്ളിപ്പെണ്ണെ നിന്റെ കന്നാലിച്ചെറുക്കന്റെ
കല്യാണപ്പന്തലില്‍ വന്നിരുന്നാട്ടേ..( കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി..)
പാട്ട് കേള്‍ക്കൂ‍ (ചിത്രം വേണമെങ്കില്‍ കണ്ടാല്‍ മതി)

ചിത്രം: ഇണപ്പ്രാവുകള്‍

No comments: