7.9.09

എന്‍ മന്ദഹാസം...

എന്‍ മന്ദഹാസം ചന്ദ്രികയായെങ്കില്‍
എന്നും പൌര്‍ണ്ണമിവിടര്‍ന്നേനെ..
എന്‍ സ്വപ്ന രേണുക്കള്‍ രത്നങ്ങളായെങ്കില്‍
എന്നും നവരത്നമണിഞ്ഞേനെ..
എന്നശ്രുബിന്ധുക്കള്‍ പുഷ്പങ്ങളായെങ്കില്‍
എന്നും മാധവമുണര്‍ന്നേനേ... (എന്‍ മന്ദഹാസം..)

എന്നനുഭൂതിതന്‍ സ്വര്‍ണ്ണദലങ്ങളാല്‍
നിന്‍ മോഹപുഷ്പകം അലങ്കരിക്കാം..(എന്നനുഭൂതിതന്‍..)
നിന്‍ ത്യാഗമണ്ഡപ യാഗാഗ്നിതന്നിലെ
ചന്ദന ധൂമമായ് ഞാനുയരാം.. (എന്‍ മന്ദഹാസം..)

സുന്ദരവാസന്ത മന്ദസമീരനായ്
നിന്‍ ജാലകങ്ങളെ തൊട്ടുണര്‍ത്താം (സുന്ദര)
തൂവിഴി‍ താമര പൂവിതള്‍ തുമ്പിലെ
തൂമുത്തൊരുമ്മയാല്‍ ഒപ്പിയേക്കാം..(എന്‍ മന്ദഹാസം)No comments: